Materská škola Kráľovnej Pokoja

Materská škola Kráľovnej Pokoja

Mukačevská 27
080 01 Prešov
IČO: 37938681

Informácie o inštitúcii Materská škola Kráľovnej Pokoja

Materská škola. Zariadenie predškolskej výchovy.

 

Poslaním  Materskej školy Kráľovnej Pokoja (MŠKP) je vytvárať harmonickú syntézu medzi poznaním a vierou, ako aj medzi vierou a životom. Aj keď sú rodičia skutočne prvými a prvoradými vychovávateľmi svojich detí a toto právo a povinnosť sú pôvodné a nezastupiteľné v porovnaní s výchovným poslaním iných, zo všetkých, ktorí podporujú a dopĺňajú výkon tohto práva a povinnosti rodiny, má škola základný význam a hodnotu. Aj takýmto spôsobom vstupuje naša MŠKP do špeciálneho poslania Cirkvi vychovávať dobrých veriacich ľudí.

 

CHCEM ÍSŤ DO MATERSKEJ ŠKOLY. ČO POTREBUJEM?...

Po kognitívno-motorickej stránke...
dieťa má vedieť:
- oznámiť, že potrebuje použiť toalety (plienky v prostredí materskej školy nie sú prípustné ani na spanie),
- vysmrkať sa,
- samostatne jesť lyžicou a piť (aspoň na krátku dobu),
- zvládnutá lokomócia – chôdza, chôdza po schodoch (s prikračovaním), beh.

Čo potrebuje do škôlky....
- obliečku na paplón (120x80cm) a vankúš (65x40 cm),
- plachtu,
- pyžamo,
- prezúvky s bielou podrážkou a uzavretou pätou,
- uterák
- na všetky veci napísať meno s centrofixou.

PRED VSTUPOM DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY...

Dieťa má:
Sociálno-emocionálna oblasť
- vedieť sa odlúčiť od rodičov,
- prispôsobiť sa novému prostrediu, nadviazať kontakt s novými ľuďmi,
- cítiť sa dobre v kolektíve detí, vyhľadávať ich, tešiť sa na školu,
- uznávať dospelú autoritu a dokázať sa jej podriadiť,
- spolupracovať so spolužiakmi, (vo vzťahu k žiakom byť uznanvlivý k ich výsledkom práce),
- citlivosť na poriadok v triede,
- nesprávať sa agresívne k spolužiakom,
- aktívne sa zúčastňovať na živote triedy,
- vedieť hodnotiť kolektívnu prácu spolužiakov, ako aj prijímať hodnotenie,
- vedieť hodnotiť svoje i cudzie správanie a zaujímať postoj k hodnoteniu iných.

Perceptuálno-motorická oblasť
- behať bez šľaptania,
- preskočiť prekážku,
- udržať rovnováhu,
- skákať na jednej nohe, skákať cez švihadlo, zvládnuť jednoduchý rytmický pohyb,
- hádzať a chytať loptu.
- samostatne zvládať osobnú hygienu a samoobslužné stravovacie návyky,
- nakresliť ľudskú postavu, kresliť geometrické tvary, čiaru, slimáka, horný a spodný oblúčik, vlnovku a pod.,
- vedieť obkresľovať, nalepovať, modelovať, maľovať, trhať a baliť,
- navliekať koráliky,
- presne strihať,
- zaviazať si šnúrky na topánkach,
- správne držať ceruzu a správne sedieť pri stole.

Kognitívna oblasť
- mať čistú výslovnosť a plynulo hovoriť,
- plynulo prerozprávať udalosti, ktoré zažilo, alebo príbeh, ktorý si vypočulo,
- odpovedať na otázky, na ktoré sa ho pýtajú.
- orientácia: vpravo, vľavo, hore, dole, pod, nad, pred, za, prvý, posledný,
- kvantifikátory: veľký, malý, väčší, menší,
- číselný rad,
- sčítanie a odčítanie v obore do 10,
- poznať a pomenovať geometrické tvary.
- rozoznávať a lokalizovať zvuky,
- diferencovať ich podľa akustickej predlohy,
- vytlieskať v slovách slabiky, určiť ich počet,
- určiť začiatočnú, poslednú a stredovú  hlásku v slove (napr. pes),
- rozlišovať dĺžku hlásky, jej tvrdosť a mäkkosť,
- reprodukčná schopnosť (zopakovať rytmický motív),
- rečové predpoklady (primeranú výslovnosť slabík a hlások, napr. slama, strecha, ryba, drevo, čučoriedka, mačička, žubrienka, lastovička, lavica a i.).

S kým môžete prísť do kontaktu?

Adresa:
Materská škola Kráľovenj Pokoja
Mukačevská 27
080 01 Prešov


Detašované pracovisko SEKČOV:
Materská škola Kráľovnej Pokoja
Ďumbierska 40
080 01 Prešov

Kde nás nájdete?

Zobrazit